Dnes je 18. 6 2024, svátek má Milan.

Více informací o CMAS
Ke stažení

pdf.gifStanovy svazu potápěčů České republiky
pdf.gifBezpečnostní směrnice
pdf.gifVýcvikové směrnice
pdf.gifSměrnice pro potápění dětí
pdf.gifSměrnice pro pracovní potápění

Historie

Světová potápěčská konfederace CMAS - Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (též World Diving Federation) oslavila v roce 1999 své 40. narozeniny. Je to už pěkný kus života potápěče, ale i organizace a tak nahlédněme do průřezu její historie.

Začátky CMAS jsou spjaty s Mezinárodní konfederací sportovního rybolovu, ve které se počátkem padesátých let začali sdružovat zájemci a fandové sportovního potápění a zejména lovu ryb na nádech harpunou. V rámci této mezinárodní organizace byl dne 22. února 1952 založen "Výbor pro podvodní sporty" (Comité des Sports Sous-Marins), který shromažďoval všechny již výše uvedené zájemce, případně jejich národní svazy. Vzhledem k tomu, že činnost tohoto výboru a jeho členů se neustále rozrůstala a svým rozsahem přerůstala působnost výboru, došlo při příležitosti kongresu Mezinárodní konfederace sportovního rybolovu dne 28. září 1958 k setkání delegátů národních svazů SRN, Belgie, Brazílie, Francie, Řecka, Itálie, Monaka, Portugalska, Švýcarska, USA a Jugoslávie, kteří se dohodli na principech založení nezávislé mezinárodní konfederace, zahrnující všechny podvodní disciplíny. S tímto cílem bylo uskutečněno ve dnech 9. - 11. ledna 1959 v Monaku setkání delegátů dále uvedených svaz! ů či federací a bylo zde rozhodnuto o založení světové potápěčské konfederace CMAS. Zakládajícími svazy či federacemi se staly národní potápěčské organizace těchto států: SRN, Belgie, Brazílie, Španělsko, USA, Francie, Velká Británie, Řecko, Itálie, Malta, Monako, Holandsko, Portugalsko, Švýcarsko a Jugoslávie.

Konfederace byla vyhlášena s vlastní technickou, řídící a administrativní autonomií, vždy však v souladu se zákony té země, kde sídlí vedení CMAS. Sídlem vedení CMAS se stala Paříž a prvním presidentem CMAS se stál světoznámý vynálezce aqualungu, potápěč a oceánograf Jacques Yves Cousteau.

Presidenti CMAS

Jacques Yves Cousteau

1959 - 1973

Jacques Dumas

1973 - 1985

Pierre Perraud

1985 - 1989

Triumvirát vicepresidentů

1989 - 1991 (nebyl zvolen president)

Christian Ide

1991 - 1993

Achille Ferrero

1993 - dosud

CMAS je nezisková organizace striktně civilního charakteru. Cílem CMAS je rozvoj a podpora všech vhodných prostředků k poznání a ochraně podvodního světa a provozování vodních a podvodních sportů a aktivit.

Již při svém vzniku CMAS ustanovil tři hlavní výbory - sportovní, technický a vědecký - ve kterých se obráží celé široké spektrum činností, které CMAS zastřešuje. Současně byly stanoveny v těchto výborech hlavní oblasti působení.

Ve sportovním výboru vydávat pravidla mezinárodních závodů pro jednotlivé disciplíny, udělovat oprávnění pro pořádání oficiálních závodů, vydávat kalendář závodů, potvrzovat jejich výsledky, potvrzovat rekordy dosažené v disciplínách dle pravidel CMAS, ustavovat CMAS komisaře, soudce a rozhodčí, aktivně bojovat proti dopingu. Všichni sportovci účastnící se CMAS soutěží jsou amatéři bez jakékoliv přímé či nepřímé mzdové podpory.

V technickém výboru kodifikovat a unifikovat podvodní signály užívané potápěči, unifikovat pravidla potápěčského výcviku, zpracovávat a rozšiřovat pravidla zkoušek pro získání potápěčských kvalifikací, s příslušnými institucemi v každé zemi projednávat a doporučovat dosažení shodných pravidel a legislativy v oblastech společných aktivit.

Ve vědeckém výboru shromažďovat federace zabývající se podvodním výzkumem nebo se podílející na vědeckém potápění a podporovat tyto činnosti včetně zpracování pravidel, pracovních materiálů a vydávání publikací či organizování školení a seminářů.

Všeobecně CMAS usiluje o zřizování nových národních potápěčských federací či svazů v těch zemích, kde ještě nejsou, o posuzování a hodnocení různých zákonů a předpisů, které jsou v souladu s cíly CMAS a usilovat o jejich sjednocení, o organizování mezinárodních výstav a setkání sloužících cílům CMAS, o patronaci všech mezinárodních akcí vycházejících z cílů CMAS, o docílení spolupráce či členství CMAS ve všech mezinárodních sportovních a kulturních organizacích, zvláště v Mezinárodním olympijském výboru, a o koordinaci všech pozitivních směrů potápěčských aktivit na celém světě.

K realizaci těchto cílů má CMAS kromě již uvedených výborů ještě samostatné komise - lékařskou a prevence, disciplinární, právní a public relations. Zvláštním orgánem CMAS je "Kolegium starších", které sdružuje všechny dřívější funkcionáře CMAS, jimž za jejich zásluhy o CMAS bylo propůjčeno čestné členství nebo čestná funkce. Členové tohoto kolegia mají právo účastnit se zasedání všech orgánů CMAS a pronést svá doporučení.

CMAS je jedinou mezinárodní organizací, která má svou působnost v tak širokém rozsahu potápěčských aktivit a je jedinou, která má členskou základnu tvořenou národními potápěčskými svazy či federacemi. Žádná jiná mezinárodní potápěčská organizace nemá tento rozsah působnosti a tak CMAS v současné době představuje jakési potápěčské OSN. CMAS je tedy tvořen národními federacemi či svazy pro podvodní činnosti, které se mohou přihlásit do některého ze tří hlavních výborů a mohou tak získat 1 až 3 hlasy pro hlasovací procedury v orgánech CMAS. Není-li v zemi takovéto sdružení, může být do CMAS přijata státní instituce zastřešující potápěčské aktivity. Je-li v zemi pouze regionální sdružení zabývající se potápěčskými aktivitami, může se stát rovněž členem CMAS s tím, že při vzniku národního sdružení své postavení ztrácí. Národní sdružení však může dát souhlas k členství regionálního sdružení v tom výboru, kde samo členství nemá. Toto členství je ještě upraveno odlišně v jednotli! vých výborech. Za členství v každém výboru CMAS se platí členské poplatky, jejichž výše je závislá na velikosti členské základny příslušné národní federace.

K zajištění a realizaci svých aktivit má CMAS svoji strukturu, která má následující složení: V čele CMAS je řídící výbor, který je tvořen presidentem, generálním sekretářem, třemi vicepresidenty (jimiž jsou presidenti výboru sportovního, technického a vědeckého) a pokladníkem. Tento řídící výbor pak spolu s dalšími 14 členy tvoří výkonný výbor, který za využití administrativních pracovníků řídí činnost CMAS mezi zasedáními nejvyššího orgánu CMAS, jímž je generální shromáždění CMAS. Toto generální shromáždění CMAS se v současné době koná jednou za dva roky, přičemž volí všechny funkcionáře CMAS na dobu čtyř let, čili každé druhé shromáždění je spojeno s volbami. Dříve se tato shromáždění konala v rozpětí jednoho roku až tří let a volební období bylo dvou- až tříleté. Z praxe pak vyplynul současný stav, který se jeví optimálním z hlediska finančních nákladů a i z hlediska práce jednotlivých orgánů CMAS.

Přehled zasedání nejvyššího orgánu CMAS - generálního shromáždění CMAS

1959

Monaco

1979

Monaco

1960

Barcelone

1980

Cancun

1961

Tanger

1983

Barcelone

1962

London

1985

Miami

1964

Janov

1987

Malta

1967

Rome

1989

Nagoya

1969

Monaco

1991

Sharm El Sheik

1971

Santiago

1993

Nicosie

1973

London

1995

Maurice

1975

Stockholm

1997

Lausanne

1977

Brisbane

1999

Singapur

Generální shromáždění CMAS může být dvojí - řádné nebo mimořádné. Řádné generální shromáždění hodnotí práci všech orgánů CMAS a související činnost národních federací, provádí se vyúčtování hospodaření CMAS, provádí volby nejvyšších orgánů CMAS, přijímá a vylučuje členy CMAS a určuje výši členských příspěvků. Mimořádné generální shromáždění jediné může měnit stanovy CMAS a zrušit CMAS.

Široké spektrum aktivit CMAS vyžaduje členění i v jednotlivých výborech, které mají následující složení svých komisí:

Sportovní výbor
komise plavání s ploutvemi, podvodního lovu, orientace, podvodního hokeje a podvodního rugby. Ve všech těchto disciplínách pořádá sportovní výbor světová, zónová, kontinentální a národní mistrovství.

Technický výbor
komise organizací přidružených ke CMAS, diplomů a kvalifikací, mezinárodních instruktorů, výcviku a techniky potápění, speleologická a výstroje a výzbroje. Výbor uděluje oprávnění a mezinárodní ekvivalence pro kvalifikace potápěč 1 - 3 hvězdy a instruktor 1 - 3 hvězdy, oprávnění specializovaných kurzech a pořádá světové šampionáty ve fotografování pod vodou.

Vědecký výbor
komise archeologie, biologie, geologie, technologií a kooperace amatéři - profesionálové. Výbor spolupracuje s UNESCO při udělování mezinárodní velké ceny za ochranu podvodního prostředí GPIEM, jež se uskutečňuje ve 2-letých cyklech.

Počet a náplň komisí v jednotlivých výborech se v průběhu let vyvíjel a měnil a tak např. ve sportovním výboru byl původně jen podvodní lov a teprve v roce 1967 se zde objevily první "technické disciplíny" plavání s ploutvemi a orientačního potápění a od roku 1970 byly pro ně vytvořeny samostatné komise. V rámci technického výboru zase dříve existovaly komise pro podvodní plavidla a pro potápění ve vnitrozemských vodách. Na posledním gen. Shromáždění CMAS v Singapuru byla z tohoto výboru vyčleněna audiovizuální komise a v rámci public relations podřízena přímo výkonnému výboru, neboť slouží všem složkám CMAS. Obdobně se vyvíjela situace i ve "služebně nejmladším" vědeckém výboru, kde např. existovala komise pro obydlí pod vodou (ta také svého času zaregistrovala příslušné experimenty provedené v tehdejším Československu). Zcela samostatnou skupinou jsou organizace přidružené smluvně ke CMAS (OCC - Organization covenanted with CMAS), které v zásadě představují komerční org! anizace provozující výcvik pro obecnou veřejnost dle výcvikového systému CMAS. I zde došlo ke změnám, kdy tyto organizace byly přejmenovány na potápěčská centra sdružená ve CMAS.
Jednací řečí CMAS je francouština, od generálního shromáždění v Singapuru to je i angličtina a španělština; v některých komisích je využívána němčina.

CMAS v duchu svých cílů v současné době sdružuje 102 potápěčských svazů a federací z pěti kontinentů celého světa se členskou základnou více jak 8,5 milionů potápěčů. CMAS je členem MOV (mezinárodní olympijský výbor), UNESCO (nevládní organizace OSN pro vědu, kulturu a umění), UICN (mezinárodní organizace pro ochranu přírody), AGFIS (mezinárodní organizace neolympijských sportů) a World Games (mezinárodní organizace pořádající Světové hry). V roce 1986 zařadil MOV plavání s ploutvemi mezi olympijské sporty a generální shromáždění CMAS v roce 1997 se konalo v sídle MOV za účasti presidenta MOV Juan Antonio Samaranche. Sídlem vedení CMAS je v současnosti Řím a to v budově italského olympijského výboru na adrese:
CMAS, Viale Tiziano, 74 - 00196 ROMA - ITALIE

Zpět na informace o kurzech

E-shop Internetový obchod

Facebook Facebook

Fotogalerie Přehled všech fotogalerií
Sraz našeho klubu a přátel aneb pravidelná potápěčská seance 2013.
Vstup do fotogalerie
Potápění pod ledem - leden 2013.
Vstup do fotogalerie
Otužování a potápění na Rumchalpě voda 6st, vzduch -10st.
Vstup do fotogalerie

Petr Král - UW fotografie

Ankety Přehled všech anket
Jak často potápíte?
Velmi často
  4536
Týdně
  3302
Měsíčně
  4145
Pouze o dovolené
  3402
Celoročně
  2891
Nepotápím
  2989

E-mail info E-mail info
Máte zájem být od nás více informováni?

Přidejte ikonu na Vaše stránky

<a href="http://www.deaws.cz" target="_blank"><img src="http://www.deaws.cz/images/deaws_ico.gif" width="88" height="31" border="0" alt="D.E.A.W.S. Centrum" title="D.E.A.W.S. Centrum" /></a>

Partneři

Abarex
Investiční a realitní společnost

Hotel a restaurace
Ladislav Šikola
Produktová fotografie, skenování, software